Categories
Algemeen

ALV 30 mei

Beste leden,

Zoals al was aangekondigd hebben wij de ALV moeten uitstellen. Nu alles in gereedheid is gebracht is een nieuwe datum vastgesteld en wel op 30 mei.

Het bovenzaaltje van Lokaal Zuid is voor ons gereserveerd. Om 20.00uur opent de voorzitter de vergadering. Wij hopen weer op een goede opkomst.

Agenda

 • Opening
 • Goedkeuring notulen ALV 27 november 2015
 • Geschonken geluidset van Southern Locals (MvD)
  • Uit privé uitbreiding hiervan voorgeschoten
  • Vraag aan de leden of deze uitbreiding uit de middelen van de IJVV mag
 • Opslag materiaal (MvD)
  • Spookhuisje
  • Container landijsbaan
 • Financien (AM)
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Décharge bestuur
  • Begroting
 • Machines en materiaal (KZ)
 • Barcommissie (RV)
  • Koek en Zopie, Nieuwjaarsduik, Kerstmarkt
 • Ledenadministratie (HB)
 • Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (MvD)
  • Volgens rooster zal de Secretaris Bun Wesselink aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar.
 • Toercommissie (NZ)
 • Aansluiting Vijf Dorpen en activiteiten voor kinderen in 2016-2017
 • Rondvraag
 • Sluiting