Categories
Algemeen

Notulen ALV IJsclub Voorwaarts Vreeland 30-5-2016

Opening
Terwijl het dorp wordt gegeseld door hevige stortbuien en daarom ongetwijfeld menig lid is thuis gebleven opent de voorzitter met enige vertraging de vergadering. Echte doorzetters kwamen toch op de ALV af.

Goedkeuring notulen ALV 27 november 2014. Zonder tegenwerping werden deze notulen goedgekeurd.

Geluidset van Southern Locals
Met het opheffen van de band kwam de geluidinstallatie –door fans geschonken- beschikbaar voor de ijsclub. Enige uitbreiding van de spullen voor ons gebruik was noodzakelijk. De vergadering werd gevraagd in te stemmen met de uitgave van E. 400,-. Hetgeen unaniem gebeurde.
Het is overigens de bedoeling dat het hele dorp de beschikking over de installatie krijgt wanneer dit een algemeen doel dient.

Opslag materiaal
Zolang door de gemeente geen goede bestemming voor het spookhuisje wordt gevonden kunnen wij onze spullen van de toertochten daar laten staan. Wij betalen daarvoor ook huur (E. 125,- p/j.) Komt het zover dat wij moeten verkassen dan vinden we daar wel weer een oplossing voor, wellicht in onze nieuwe container. Zie hier onder.

De spullen van de landijsbaan dienden wij i.v.m. de bouw van Vecht en Veld elders onder te brengen. Daarvoor is een container aangeschaft die bij Greif is geplaatst. En alles is inmiddels overgebracht.

Financien
Verslag penningmeester
Zoals wij dat van de penningmeester gewend zijn kwam er weer een zeer gedetailleerde reportage ter tafel.
Verslag kascommissie.
Door omstandigheden was de commissie verhinderd maar had reeds schriftelijk ingestemd. Hetgeen een correcte procedure is.
Décharge bestuur.
De aanwezigheden verleenden decharge waarna een luid applaus volgde.
Begroting
Albert Marseille had wederom de zaken op orde en presenteerde ons een begroting die
weinig ruimte laat voor grote verrassingen tijdens de volgende vergadering.

Machines en materiaal
Gedurende de winter (?) werd niets gebruikt. Omdat wij diverse machines moesten verplaatsen naar de container en daarvoor moest worden gestart, bleek alles nog te werken.

Barcommissie
Was actief tijdens kerstmarkt en nieuwjaarsduik. De ijsclub levert daarmee een gewaardeerde bijdrage aan het dorp.

Ledenadministratie
Enige teruggang in ledenaantal. Trekt wel bij als er weer geschaatst wordt is de ervaring op dit gebied de afgelopen 105 jaar.

Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie
Volgens rooster zal de Secretaris Bun Wesselink aftreden. Hij stelt zijn pensionering uit.

Toercommissie
Geen bijzonderheden
Aansluiting Vijf Dorpen en activiteiten voor kinderen in 2016-2017.
Het bestuur wil zich sterk maken om het schaatsen voor de jeugd te stimuleren. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met Vechtse banen in Utrecht, wellicht kunnen we op enige manier aansluiting vinden bij “de vijf dorpen” en CSV Ridderhof gaan wij daar ook bij betrekken.

Rondvraag
Geen (lastige) vragen

Om ca. 21.00uur sloot de voorzitter de genoegelijke vergadering.