Categories
Algemeen

Notulen n.a.v. de ALV van Ijsclub Voorwaarts Vreeland gehouden op 14 februari bij Lokaal Zuid.

Aanwezig

Michiel van Dis     voorzitter

Albert Marseille    penningmeester

Bun Wesselink      secretaris

Hans Bots               ledenadministratie

Bas Lindenkamp    algemeen lid

Jorrit Timmer         toercommissie

Casper Zeldenrijk  machines en technische zaken

Afwezig met afmelding Renate Vermeijs (barcommissie) en Lodewijk van Monsjou (ijsmeester)

• Opening door de voorzitter om iets over achten. Hij heet alle aanwezigen welkom.

• De notulen van de laatste ALV die plaatsvond op 25 april 2016 werden goedgekeurd.

 

Gezien de slechte winters –voor een ijsclub tenminste- en het gegeven dat er een aantal jaren niet geschaatst kon worden, werd aan de leden de vraag voorgelegd of zij ermee willen instemmen de contributie over het afgelopen seizoen eenmalig over te slaan. Hier werd unaniem mee ingestemd. Ter verduidelijking wordt de contributie van het huidige seizoen zoals gebruikelijk (eerdaags) geïncasseerd dan wel gefactureerd.

• Financiën (AM)

o Verslag penningmeester

Zoals wij van de penningmeester gewend zijn presenteerde hij een gedetailleerd overzicht van de cijfers van de jaarstukken van het afgelopen boekjaar. Er werd melding gemaakt van een klein verlies dat deels wordt veroorzaakt door het uitblijven van toertocht en schaatsen op de landijsbaan. Wanneer de vaste kosten doorlopen en er niet geschaatst kan worden levert de contributie onvoldoende op. Bovendien valt de betalingsmoraal dan niet mee. Nogal wat leden betalen niet of zeggen op.

Categories
Documenten en Verslagen

Jaarstukken van de penningmeester voor de ALV

In de bijlagen de door de kascommissie goedgekeurde jaarrekening 2015-2016 en het concept budget 2016-2017.

Jaarrekening IJsclub Voorwaarts Vreeland 2015 tm 2016 Goedgekeurd kascommissie 12-2-2017

CONCEPT Budget IJsclub Voorwaarts Vreeland 2016 tm 2017 – Samenvatting

Categories
Algemeen Documenten en Verslagen

Agenda ALV 14 februari 2017

Agenda ALV 14 februari 2017