Categories
Algemeen Documenten en Verslagen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2014

20141127 Concept Notulen ALV IJVV

Datum: 27 november 2014
Bovenzaal Lokaal Zuid

Aanwezig van het bestuur:
Michiel van Dis, Voorzitter
Albert Marseille, Penningmeester
Bun Wesselink, Secretaris
Hans Bots, Algemeen lid
Jorrit Timmer, Toer
Renate Vermeijs, Bar
Casper Zeldenrijk, Machines/technische zaken

Hr. Boele en Hr. Kuipers, Kascommissie

Voorts waren dit keer menig belangstellenden op de vergadering afgekomen. De zaal was tot de laatste stoel bezet.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering klokslag 20.00 uur en dankt alle aanwezigen voor hun komst.

Notulen.
De notulen m.b.t. de laatste ALV werden zonder tegenwerpingen goedgekeurd.

Financiën.
Verslag Penningmeester.
Zoals wij van deze penningmeester gewend zijn kregen wij zeer gedetailleerd uitleg van de gepresenteerde cijfers van de jaarstukken van het afgelopen boekjaar.
M.b.t. de toelichting werd opgemerkt dat er geen toertocht kon worden georganiseerd terwijl de gewone kosten vanzelfsprekend doorliepen. Kerstmarkt en Nieuwjaarsduik en EHBO-benodigdheden (brancards) zorgden voor substantiële kosten. Weigerende betalers van contributie zijnde ca. 30 leden werden geroyeerd. Een beperkt verlies was het gevolg. Dit alles is op de site in detail te vernemen. De conclusie is dat wij een financieel gezonde vereniging zijn.
Een (financieel) probleem waarmee het bestuur plotsklaps werd geconfronteerd vormt de geluidsinstallatie die gedeeld eigendom is van de ijsvereniging en een ander. Met de partner van de spullen is contact gezocht. Dit heeft vooralsnog geen duidelijkheid gebracht. Een zoektocht o.a. in het Dorpshuis heeft tot niets geleid. Er wordt door het bestuur een ultieme poging gezocht de spullen terug te krijgen. In het slechtste geval moet aangifte worden gedaan. Daarnaast zal op zoek worden gegaan naar nieuwe spullen. Een suggestie werd gedaan Willem Groenewoud te benaderen. De CSV is ook nog een optie.
De kascommissie kon goedkeuring verlenen aan de gepresenteerde cijfers.
Er werd een nieuw lid geïnstalleerd dhr. A. Kalis. Het aftredende lid wordt nog bekend gemaakt.
Aan het bestuur werd door de aanwezigen decharge verleend.
Vervolgens werd de begroting van het huidige seizoen getoond. T.o.v. het vorig jaar is er nauwelijks verandering. Met extra inspanningen m.b.t. innen van meer contributie wordt niet op verlies gerekend. De plotseling ontstane problemen met de geluidinstallatie zijn niet meegenomen. De aanwezigen leden stemden met het geheel in.
Jaarverslag en begroting zijn te lezen op de site.
De penningmeester trad af –volgens de reglementen – en werd direct bereid gevonden zijn taken te hervatten.

Clubhuis/Keet.
Ons clubhuis is eerder door het bestuur definitief afgekeurd. Een geschikte tijdelijke oplossing was de door de firma Driessen ter beschikking gestelde directiekeet die tevens door hen werd gebracht en gehaald tegen zeer gering tarief.

Schenking aan Vreeland 750.
Wij hebben voorgesteld € 1500,- bij te dragen. Als er een toer komt verdubbelen wij de bijdrage. Er wordt wel nadrukkelijk om een oormerk gevraagd waarmee duidelijk wordt wat er dan met het geld van de ijsclub gebeurd.

Gememoreerd werd het overlijden van dhr. Driessen Sr. die veel voor de club en de landijsbaan heeft betekend.
Daarnaast kon Kees Beelaerts worden bedankt voor zijn lange en trouwe inzet. Hij toonde zich bereid met hand- en spandiensten een bijdrage te leveren als hij daarom gevraagd wordt.

Rondvraag.
Geen enkele vraag werd gesteld waarmee de conclusie kan worden getrokken het bestuur kennelijk voor weinig onduidelijkheid zorgt.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *