Categories
Algemeen

Notulen n.a.v. de ALV van Ijsclub Voorwaarts Vreeland gehouden op 14 februari bij Lokaal Zuid.

Aanwezig

Michiel van Dis     voorzitter

Albert Marseille    penningmeester

Bun Wesselink      secretaris

Hans Bots               ledenadministratie

Bas Lindenkamp    algemeen lid

Jorrit Timmer         toercommissie

Casper Zeldenrijk  machines en technische zaken

Afwezig met afmelding Renate Vermeijs (barcommissie) en Lodewijk van Monsjou (ijsmeester)

• Opening door de voorzitter om iets over achten. Hij heet alle aanwezigen welkom.

• De notulen van de laatste ALV die plaatsvond op 25 april 2016 werden goedgekeurd.

 

Gezien de slechte winters –voor een ijsclub tenminste- en het gegeven dat er een aantal jaren niet geschaatst kon worden, werd aan de leden de vraag voorgelegd of zij ermee willen instemmen de contributie over het afgelopen seizoen eenmalig over te slaan. Hier werd unaniem mee ingestemd. Ter verduidelijking wordt de contributie van het huidige seizoen zoals gebruikelijk (eerdaags) geïncasseerd dan wel gefactureerd.

• Financiën (AM)

o Verslag penningmeester

Zoals wij van de penningmeester gewend zijn presenteerde hij een gedetailleerd overzicht van de cijfers van de jaarstukken van het afgelopen boekjaar. Er werd melding gemaakt van een klein verlies dat deels wordt veroorzaakt door het uitblijven van toertocht en schaatsen op de landijsbaan. Wanneer de vaste kosten doorlopen en er niet geschaatst kan worden levert de contributie onvoldoende op. Bovendien valt de betalingsmoraal dan niet mee. Nogal wat leden betalen niet of zeggen op.

o Verslag kascommissie.

De kascommissie bij monde van mevrouw N. Hos-de Graaf heeft de cijfers uitvoering bestudeerd en kon derhalve goedkeuring verlenen.

o Décharge bestuur

Door de aanwezige leden werd aan het bestuur decharge verleend.

o Begroting

Vervolgens werd de begroting gepresenteerd. Ook hier werd een overzichtelijk en duidelijk overzicht getoond. Een punt van zorg zijn de relatief hoge bankkosten alsmede de kosten voor IT zouden wellicht omlaag kunnen. Hier wordt op gestudeerd. Verder zorgt de lage rente nauwelijks voor toename van onze reserves.

De aanwezige leden stemden met het gepresenteerd geheel in.

Alles is op de website te lezen.

• Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (MvD) Wanneer de heer Kalis opnieuw beschikbaar is als lid van de kascommissie kan de huidige commissie nog een jaar door. Indien de heer Kalis niet beschikbaar is stelt de heer van Dis zich beschikbaar.

o Volgens rooster zullen Michiel van Dis en Renate Vermeijs aftreden.

Zij stellen zich niet herkiesbaar.

o Het bestuur stelt Gerd-Jan Rapati voor als nieuw bestuurslid en

tevens voorzitter. Hij werd met algemene instemming gekozen.

• Machines en materiaal

Casper Zeldenrijk vertelt dat de quad met enige moeite aan de praat gekregen is. De overige machines staan in de container en zijn niet gebruikt.

• Barcommissie

Alhoewel het niet eenvoudig is om Renate te vervangen zijn een aantal vrouwen bereid gevonden gezamenlijk de barcommissie te vormen. Wie daarvoor toetreedt tot het bestuur wordt in de komende maanden duidelijk.

o Nieuwjaarsduik.

In de stromende regen werd soep, chocomel en glühwein vanaf de Vrouwe Cornelia verkocht.  De nieuwjaarsduik werd op het laatste moment afgezegd door het ontbreken van duikers die voor de veiligheid moesten zorgen. Een viertal vrouwen en een enkele man trokken zich daar niets van aan en doken toch.

• Ledenadministratie

Zoals eerder opgemerkt verliezen wij leden wanneer er niet geschaatst wordt. Ervaring leert dat zij terugkeren zodra er weer ijs ligt. In de korte schaatsperiode eerder deze maand hebben zich weer enkele leden aangemeld.

• Toercommissie

Nico Zeldenrijk gaat de toercommissie aan het eind van het jaar verlaten. Wij danken hem alvast voor zijn jarenlange inzet. Op een later tijdstip nemen wij op gepaste wijze afscheid.

• Rondvraag

De vraag werd gesteld waarom niet in November wordt vergaderd zoals de regelementen voorschrijven. De secretaris bevestigde dat dit in ere wordt hersteld.

Voorts werd verzocht niet alleen middels facebook en website aan te kondigen maar ook per email of d.m.v. mededelingen in het dorp (bijv. Dagmarkt) te communiceren.

De secretaris kon melden dat naast de toercommissie nu ook een landijsbaancommissie is gevormd. Een driemanschap o.l.v. Mike Mol gaat samen met Casper en Lodewijk én de nieuwe barleden zorgen voor het wel en wee op de ijsbaan naast het te verrijzen Vecht en Veld.

Michiel werd bedankt voor de enorme inzet die heeft getoond voor het aanvankelijke voortbestaan van onze club, zijn bekwame voorzitterschap en de prettige en vooral gezellige samenwerking de afgelopen jaren. Ook van Michiel nemen wij op een ander moment echt afscheid.

Tenslotte dankten wij de gebroeders Driessen -die ondanks alle drukke werkzaamheden op Vecht en Veld- de faciliteiten schiepen die ervoor zorgden dat er door de jeugd van Vreeland weer eens geschaatst kon worden.

Als laatste werd opgemerkt dat van de Quad wellicht door ‘het Dorp” gebruik kan worden gemaakt. (Bijv. huttenbouwen) als daar een verzoek voor zou worden ingediend. Vanzelfsprekend dienen duidelijke afspraken omtrent gebruik en schade te worden vastgelegd.

• Sluiting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *