Categories
Algemeen

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda

 • Opening
 • Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017
 • Financien (AM)
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Décharge bestuur
  • Begroting (wordt toegelicht)
 • Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub
 • Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR)
 • Machines en materiaal (KZ)
 • Barcommissie (Vacant)
  • Koek en Zopie, Kerstmarkt, Nieuwjaarsduik.
 • Ledenadministratie (HB)
 • Toercommissie (JT)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *