Notulen ALV Ijsclub Voorwaarts Vreeland 30-11-17

 

 • Opening door de voorzitter Gerd-Jan Rapati
 • Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017. Goedgekeurd
 • Financiën (AM)
  • Verslag penningmeester:

Afgelopen jaar is geen contributie geheven, gezien de situatie rondom de ijsbaan. Afgelopen jaar minder omzet omdat er weinig ijs was. 

Suggestie van de heer Beukenboom is om de begroting en de balans per mail op te sturen en voor de vergadering al neer te leggen zodat leden vooraf kunnen bestuderen. 

De balans is niet uitgeprint, dus niet aanwezig. Volgende keer zal hiervoor gezorgd worden.

Vraag van Nely Hos over donatie 150 aan stichting kleinkunst voor de musical. Ijsclub sponsort wel eens andere dorpsactiviteiten zoals kerstmarkt, dorpsfeest Vreeland 750. Joost de Haan suggereert dat het beter is niet andere clubs te sponsoren Suggestie van Jan Hos dat de ijsclub ook bij andere activiteiten actief kan helpen ipv sponsoren.

  • Verslag kascommissie. Nely Hos vraagt waar het filmpje van Oscar van Dis (rekening) is. Niet op de website geplaatst. Zal voor gezorgd worden.Balans is goedgekeurd door de kascommissie.
  • Décharge bestuur is verleend door de leden.
  • Begroting (wordt toegelicht) Is er niet vanwege de onzekere toekomst. Krijn-Jan Driessen heeft laten weten dat hij de samenwerking van de ijsclub niet meer op prijs stelt. Het communiceren met een vereniging gaat wat hem betreft te traag en door irritaties wil hij niet meer. De ijsclub is niet meer welkom op zijn grond. ER is geen huurcontract, wel wordt er ieder jaar een factuur betaald voor grasschade. We kunnen dus niet op juridische gronden aanspraak gemaakt worden. 

De heer Lamme vertelt dat in 1978 er een stichting was die het land geschonken heeft aan de ijsclub toen die werd opgericht, wat al een bron van ergernis was voor de oude heer Driessen. De ijsbaan betaalde pacht aan de heer Driessen, en onderhoud (dijken). Om de baan te realiseren is toen 50.000 gulden gebruikt om in die grond te stoppen. Met de gemeente is er een afspraak gemaakt over het gebruik van die baan voor 50 jaar. Inmiddels is dankzij graafwerk van de heer Zeldenrijjk duidelijk dat die afspraak gold voor 15 jaar en niet voor 50 jaar! Driessen heeft het terrein overgenomen, met die afspraken die met de gemeente waren gemaakt. Zijn die afspraken ergens bij de gemeente terug te vinden? Het bestuur van de ijsclub zal proberen dit bij de gemeente te achterhalen. Archief zou zijn in Breukelen bij het regionale archief. De heer Lamme wil wel meedenken hierbij. 

Driessen zegt dat hij wel zorgt dat er een ijsbaan komt, waar alle Vreelanders gebruik van mogen maken. Maar niet met exploitatie van de ijsclub. De penningmeester ziet hier haken en ogen aan. De ijsbaan is kleiner gemaakt vanwege de bouw van het project. Er is ook een probleem met een kabel.  De zogenaamde doorpersing is nu al weggehaald, en moet dan door Driessen weer hersteld worden. Volgens Jorrit Timmer is de ijsbaan als een onderdeel van het bouwplan van Driessen aan de gemeente gepresenteerd. Hij wil de gemeente vragen om een nieuw terrein voor de ijsclub. Hij ziet het als een fout van de gemeente.  Ook Joost de Haan heeft op verschillende vergaderingen gehoord dat Driessen de keet in de zomer voor de jachthaven en in de winter voor de ijsbaan heeft genoemd. Dit argument zou ook gebruikt zijn om bouwvergunningen te verkrijgen.

De heer Rijk  Zeldenrijk vraagt of de ijsclub “opstand”  heeft gekregen van Driessen (minimaal 1/5 van het geïnvesteerde). Het bestuur wil eerst uitzoeken wat de rechten zijn om daarna te bepalen of het verstandig is om een schadevergoeding te vragen. De heer Zeldenrijk adviseert de palen met de verlichting en andere eigendommen weg te halen. Daarmee zit je wel het dorp dwars als er ijs komt en Driessen de ijsbaan opent. En waar zou het heen moeten? 

Kees denkt ook net als Beukenboom dat het niet verstandig is om Driessen tegen de haren in te strijken. 

Karolien Verel denkt dat het verstandig is om Driessen te laten weten dat de ijsclub op zoek gaat naar informatie. Als je nu al bedankt en het opgeeft, geef je het op. 

Jorrit Timmer vraagt zich af of Driessen bij komende schade van leden op de ijsclub de verantwoordelijkheid afschuift op de ijsclub. Daarom benadrukt hij het belang van naar de gemeente gaan en vragen om een eigen ijsbaan. Daarmee blijft het risico bestaan, ook als er een tweede ijsbaan is. Op de site van de ijsclub zal dan direct geschreven worden dat de ijsclub niet verantwoordelijk is voor aanspraak op de ijsbaan van Driessen.

Driessen heeft de keet weggehaald en de spullen van de ijsclub in een container gedaan. Alleen de kachel is tot nu toe niet meer vindbaar.

 • Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub:
   1. Nieuw plek: dan zijn er 2 ijsbanen. Is ook geen oplossing voor Vreeland. De heer Lamme en anderen denken dat Driessen dan niet een ijsbaan gaat maken. 
   2. Ijsclub blijft alleen bestaan alleen als toervereniging. De heer Lamme ziet dit niet; vooral kinderen moeten kunnen schaatsen. Jan Hos ziet dat er dan wel veel geld binnenkomt, maar wat doe je dan met al dat geld. Dan zouden er initiatieven gerealiseerd kunnen worden, als bijvoorbeeld een kunstijsbaan.
   3. Ijsbaan op andere plek. Bijv in de buurt van de plassen (grond van natuurmonumenten, waar ook geparkeerd wordt bij de toertochten). Of de vaart die er al ligt als ijsbaan. Bezwaar is dat het dieper is waardoor het langer duurt voordat het ijs dik genoeg is. 
   4. De ijsclub schaft een kunstijsbaan aan waar alleen met speciale schaatsen op gereden kan worden. In 2008 is er 5 dagen een kunstijsbaan geweest bij het stroomhuisje. Situatie zoals in andere gemeente met kunstijsbaan is niet haalbaar voor Vreeland, kost teveel. 
   5. Beukenboom stelt voor op zijn land maar hij realiseert zich ook dat het misschien te ver buiten het dorp is. Hoewel de huidige ijsbaan ook iets buiten het dorp ligt. Toch blijft dit als serieuze optie open.
   6. Ijsbaan op zand op het Sperwerveld. Gemeente wil dit niet toestaan vanwege belangrijke archeologische vondsten. Terrein is wel bestemd voor dagrecreatie. De heer Zeldernrijk heeft een plan op dit terrein ook al geprobeerd, 45 jaar geleden. Ook toen al niet goedgekeurd.

Idee van Casper Zeldenrijk: wit landbouw plastic baantje op het Sperwerveld is niet goedgekeurd door de gemeente. Joost de Haan vertelt dat de Dorpsraad ook al problemen had met de gemeente over het Sperwerveld.  De grond mag tot 45 cm beroerd worden. Wat voor schade zou er aangericht worden? 

   1. Jan Hos suggereert het terrein bij de familie Kolk te huren of evt. te kopen? Hij heeft geen vee meer. 
   2. In ieder geval een baan met een dun laagje water, zodat er al snel geschaatst kan worden. Het terrein achter de school, naast de voetbalvelden? De baan moet niet te klein zijn.
   3. Ijsbaan op het water/vijver bij het Plantagehuis. Was maar een klein baantje, werd te klein omdat de ijsclub teveel leden had. Te diep water voor snel ijs.
   4. Annabel Lengkeek noemt nog als locatie het landje tussen de BP en Soede.
   5. Meneer Lamme en meneer Zeldenrijk denken dat het niet verstandig is om met een particulier in zee te gaan. Beter is om bijv. met natuurmonumenten in zee te gaan. Is een stabielere factor.
   6. Meneer Lamme suggereert nog op de sportvelden (een ongebruikt voetbalveld die niet meer vlak is, tennis- gravelbaan) de Heul. In Loenen is ook geen ijsbaan. Ook de lichtpalen van de ijsbaan Vreeland kunnen we daar gebruiken.
   7. Het schaatsgewest Noord-Holland Utrecht van de KNSB kan adviseren en hebben expertise om mee te denken. Meneer Lamme en Zeldenrijk hebben daar een ingang.
  • De voorzitter bedankt de leden voor alle inbreng. Zij zullen alle opties en bovengenoemde dingen gaan onderzoeken. 

Algemene conclusie is wel dat iedereen wil dat er een ijsbaan is, in ieder geval groot genoeg voor de Vreelandse jeugd.

  • Joost de Haan wil het bestuur een hart onder de riem steken; als oudste dorpsbestuur moet de ijsclub blijven bestaan en ook de ijsbaan voor de kinderen. Driessen is een gepasseerd station en we moeten zelf zorgen voor een ijsbaan. Haal daarom ook de lichtpalen weghalen. 
 • Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR)Dit onderwerp is niet aan de orde geweest, gezien de huidige onzekerheid tav de toekomst.
 • Machines en materiaal (KZ) Niet besproken
 • Barcommissie (Vacant)
  • Koek en Zopie, Kerstmarkt, 

Nieuwjaarsduik: Jan Hos werd in het verleden georganiseerd door de Dorpsraad, die wil het niet meer doen. Daarom is de ijsclub gevraagd om dit op te pakken. Volgende week zaterdag is er een bijeenkomst van Knorr op de ijsbaan Utrecht met gratis schaatsen erna. Wie gaat er met Jan Hos mee?Vorig jaar ging het niet door omdat er geen duikers beschikbaar waren. Er zijn wel een paar mensen in het water gedoken op eigen initiatief.

 • Ledenadministratie (HB) Niet besproken
 • Toercommissie (JT) Niet besproken
 • Rondvraag

Casper Zeldenrijk noemt nog de 5 dorpen waar kinderen kunnen leren schaatsen. Daar is nu te weinig enthousiasme voor.

 • Sluiting
This entry was posted in Algemeen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *