Categories
Algemeen

Als het gaat vriezen…….

Zoals elk jaar zijn we weer gereed voor hopelijk eindelijk weer eens een schaatswinter.

Zodra de vorst er aan lijkt te komen zal het Vechtwater weer de ijsbaan vullen.

Ondanks het feit dat de firma Driessen volop bezig is met graafwerkzaamheden in de omgeving van de ijsbaan in verband met het plan Vecht en Veld, mogen we toch weer gebruik maken van de ijsbaan. Zij zullen zorgen voor voldoende parkeergelegenheid als we kunnen schaatsen.

De bouwkeet is weer ingericht als voorlopig clubhuis.

En dan nu maar duimen dat het weer eens gaat gebeuren.

Categories
Algemeen

Schaatsles voor de Vreelandse jongeren.

De ijsclub “de Vijf dorpen” organissert opnieuw schaatslessen voor de jeugd. Vreelandse kinderen zijn hiervoor ook uitgenodigd.

Menige Vreelander heeft zelfs van hen het schaatsen geleerd. In het dorp hangen posters met informatie. Op de site:

www.de5dorpen.nl

kun je meer lezen.

 

Categories
Algemeen

Notulen ALV IJsclub Voorwaarts Vreeland 30-5-2016

Opening
Terwijl het dorp wordt gegeseld door hevige stortbuien en daarom ongetwijfeld menig lid is thuis gebleven opent de voorzitter met enige vertraging de vergadering. Echte doorzetters kwamen toch op de ALV af.

Goedkeuring notulen ALV 27 november 2014. Zonder tegenwerping werden deze notulen goedgekeurd.

Geluidset van Southern Locals
Met het opheffen van de band kwam de geluidinstallatie –door fans geschonken- beschikbaar voor de ijsclub. Enige uitbreiding van de spullen voor ons gebruik was noodzakelijk. De vergadering werd gevraagd in te stemmen met de uitgave van E. 400,-. Hetgeen unaniem gebeurde.
Het is overigens de bedoeling dat het hele dorp de beschikking over de installatie krijgt wanneer dit een algemeen doel dient.

Opslag materiaal
Zolang door de gemeente geen goede bestemming voor het spookhuisje wordt gevonden kunnen wij onze spullen van de toertochten daar laten staan. Wij betalen daarvoor ook huur (E. 125,- p/j.) Komt het zover dat wij moeten verkassen dan vinden we daar wel weer een oplossing voor, wellicht in onze nieuwe container. Zie hier onder.

De spullen van de landijsbaan dienden wij i.v.m. de bouw van Vecht en Veld elders onder te brengen. Daarvoor is een container aangeschaft die bij Greif is geplaatst. En alles is inmiddels overgebracht.

Financien
Verslag penningmeester
Zoals wij dat van de penningmeester gewend zijn kwam er weer een zeer gedetailleerde reportage ter tafel.
Verslag kascommissie.
Door omstandigheden was de commissie verhinderd maar had reeds schriftelijk ingestemd. Hetgeen een correcte procedure is.
Décharge bestuur.
De aanwezigheden verleenden decharge waarna een luid applaus volgde.
Begroting
Albert Marseille had wederom de zaken op orde en presenteerde ons een begroting die
weinig ruimte laat voor grote verrassingen tijdens de volgende vergadering.

Machines en materiaal
Gedurende de winter (?) werd niets gebruikt. Omdat wij diverse machines moesten verplaatsen naar de container en daarvoor moest worden gestart, bleek alles nog te werken.

Barcommissie
Was actief tijdens kerstmarkt en nieuwjaarsduik. De ijsclub levert daarmee een gewaardeerde bijdrage aan het dorp.

Ledenadministratie
Enige teruggang in ledenaantal. Trekt wel bij als er weer geschaatst wordt is de ervaring op dit gebied de afgelopen 105 jaar.

Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie
Volgens rooster zal de Secretaris Bun Wesselink aftreden. Hij stelt zijn pensionering uit.

Toercommissie
Geen bijzonderheden
Aansluiting Vijf Dorpen en activiteiten voor kinderen in 2016-2017.
Het bestuur wil zich sterk maken om het schaatsen voor de jeugd te stimuleren. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met Vechtse banen in Utrecht, wellicht kunnen we op enige manier aansluiting vinden bij “de vijf dorpen” en CSV Ridderhof gaan wij daar ook bij betrekken.

Rondvraag
Geen (lastige) vragen

Om ca. 21.00uur sloot de voorzitter de genoegelijke vergadering.

Categories
Algemeen Documenten en Verslagen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2014

20141127 Concept Notulen ALV IJVV

Datum: 27 november 2014
Bovenzaal Lokaal Zuid

Aanwezig van het bestuur:
Michiel van Dis, Voorzitter
Albert Marseille, Penningmeester
Bun Wesselink, Secretaris
Hans Bots, Algemeen lid
Jorrit Timmer, Toer
Renate Vermeijs, Bar
Casper Zeldenrijk, Machines/technische zaken

Hr. Boele en Hr. Kuipers, Kascommissie

Categories
Algemeen

Onze IJsclub zondag 20 januari rond 13.00 uur

Categories
Algemeen

IJscub Voorwaarts op Kerstmarkt

Vol goede moed van start. Vrij snel was Michiel helemaal los omdat alles was weggewaaid…..

20121215-144115.jpg

Categories
Algemeen

Ons nieuwe clubhuis staat!

Krijn Jan Driessen heeft een fantastisch clubhuis ter beschikking gesteld en ook perfect voor de club neergezet. Dat gaat erg gezellig worden. Daarachter zie je dat de ijsbaan reeds op de vorst ligt te wachten. Enfin we zijn er helemaal klaar voor