Notulen ALV Ijsclub Voorwaarts Vreeland 30-11-17

 

 • Opening door de voorzitter Gerd-Jan Rapati
 • Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017. Goedgekeurd
 • Financiën (AM)
  • Verslag penningmeester:

Afgelopen jaar is geen contributie geheven, gezien de situatie rondom de ijsbaan. Afgelopen jaar minder omzet omdat er weinig ijs was. 

Suggestie van de heer Beukenboom is om de begroting en de balans per mail op te sturen en voor de vergadering al neer te leggen zodat leden vooraf kunnen bestuderen. 

De balans is niet uitgeprint, dus niet aanwezig. Volgende keer zal hiervoor gezorgd worden.

Vraag van Nely Hos over donatie 150 aan stichting kleinkunst voor de musical. Ijsclub sponsort wel eens andere dorpsactiviteiten zoals kerstmarkt, dorpsfeest Vreeland 750. Joost de Haan suggereert dat het beter is niet andere clubs te sponsoren Suggestie van Jan Hos dat de ijsclub ook bij andere activiteiten actief kan helpen ipv sponsoren.

  • Verslag kascommissie. Nely Hos vraagt waar het filmpje van Oscar van Dis (rekening) is. Niet op de website geplaatst. Zal voor gezorgd worden.Balans is goedgekeurd door de kascommissie.
  • Décharge bestuur is verleend door de leden.
  • Begroting (wordt toegelicht) Is er niet vanwege de onzekere toekomst. Krijn-Jan Driessen heeft laten weten dat hij de samenwerking van de ijsclub niet meer op prijs stelt. Het communiceren met een vereniging gaat wat hem betreft te traag en door irritaties wil hij niet meer. De ijsclub is niet meer welkom op zijn grond. ER is geen huurcontract, wel wordt er ieder jaar een factuur betaald voor grasschade. We kunnen dus niet op juridische gronden aanspraak gemaakt worden. 

De heer Lamme vertelt dat in 1978 er een stichting was die het land geschonken heeft aan de ijsclub toen die werd opgericht, wat al een bron van ergernis was voor de oude heer Driessen. De ijsbaan betaalde pacht aan de heer Driessen, en onderhoud (dijken). Om de baan te realiseren is toen 50.000 gulden gebruikt om in die grond te stoppen. Met de gemeente is er een afspraak gemaakt over het gebruik van die baan voor 50 jaar. Inmiddels is dankzij graafwerk van de heer Zeldenrijjk duidelijk dat die afspraak gold voor 15 jaar en niet voor 50 jaar! Driessen heeft het terrein overgenomen, met die afspraken die met de gemeente waren gemaakt. Zijn die afspraken ergens bij de gemeente terug te vinden? Het bestuur van de ijsclub zal proberen dit bij de gemeente te achterhalen. Archief zou zijn in Breukelen bij het regionale archief. De heer Lamme wil wel meedenken hierbij. 

Driessen zegt dat hij wel zorgt dat er een ijsbaan komt, waar alle Vreelanders gebruik van mogen maken. Maar niet met exploitatie van de ijsclub. De penningmeester ziet hier haken en ogen aan. De ijsbaan is kleiner gemaakt vanwege de bouw van het project. Er is ook een probleem met een kabel.  De zogenaamde doorpersing is nu al weggehaald, en moet dan door Driessen weer hersteld worden. Volgens Jorrit Timmer is de ijsbaan als een onderdeel van het bouwplan van Driessen aan de gemeente gepresenteerd. Hij wil de gemeente vragen om een nieuw terrein voor de ijsclub. Hij ziet het als een fout van de gemeente.  Ook Joost de Haan heeft op verschillende vergaderingen gehoord dat Driessen de keet in de zomer voor de jachthaven en in de winter voor de ijsbaan heeft genoemd. Dit argument zou ook gebruikt zijn om bouwvergunningen te verkrijgen.

De heer Rijk  Zeldenrijk vraagt of de ijsclub “opstand”  heeft gekregen van Driessen (minimaal 1/5 van het geïnvesteerde). Het bestuur wil eerst uitzoeken wat de rechten zijn om daarna te bepalen of het verstandig is om een schadevergoeding te vragen. De heer Zeldenrijk adviseert de palen met de verlichting en andere eigendommen weg te halen. Daarmee zit je wel het dorp dwars als er ijs komt en Driessen de ijsbaan opent. En waar zou het heen moeten? 

Kees denkt ook net als Beukenboom dat het niet verstandig is om Driessen tegen de haren in te strijken. 

Karolien Verel denkt dat het verstandig is om Driessen te laten weten dat de ijsclub op zoek gaat naar informatie. Als je nu al bedankt en het opgeeft, geef je het op. 

Jorrit Timmer vraagt zich af of Driessen bij komende schade van leden op de ijsclub de verantwoordelijkheid afschuift op de ijsclub. Daarom benadrukt hij het belang van naar de gemeente gaan en vragen om een eigen ijsbaan. Daarmee blijft het risico bestaan, ook als er een tweede ijsbaan is. Op de site van de ijsclub zal dan direct geschreven worden dat de ijsclub niet verantwoordelijk is voor aanspraak op de ijsbaan van Driessen.

Driessen heeft de keet weggehaald en de spullen van de ijsclub in een container gedaan. Alleen de kachel is tot nu toe niet meer vindbaar.

 • Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub:
   1. Nieuw plek: dan zijn er 2 ijsbanen. Is ook geen oplossing voor Vreeland. De heer Lamme en anderen denken dat Driessen dan niet een ijsbaan gaat maken. 
   2. Ijsclub blijft alleen bestaan alleen als toervereniging. De heer Lamme ziet dit niet; vooral kinderen moeten kunnen schaatsen. Jan Hos ziet dat er dan wel veel geld binnenkomt, maar wat doe je dan met al dat geld. Dan zouden er initiatieven gerealiseerd kunnen worden, als bijvoorbeeld een kunstijsbaan.
   3. Ijsbaan op andere plek. Bijv in de buurt van de plassen (grond van natuurmonumenten, waar ook geparkeerd wordt bij de toertochten). Of de vaart die er al ligt als ijsbaan. Bezwaar is dat het dieper is waardoor het langer duurt voordat het ijs dik genoeg is. 
   4. De ijsclub schaft een kunstijsbaan aan waar alleen met speciale schaatsen op gereden kan worden. In 2008 is er 5 dagen een kunstijsbaan geweest bij het stroomhuisje. Situatie zoals in andere gemeente met kunstijsbaan is niet haalbaar voor Vreeland, kost teveel. 
   5. Beukenboom stelt voor op zijn land maar hij realiseert zich ook dat het misschien te ver buiten het dorp is. Hoewel de huidige ijsbaan ook iets buiten het dorp ligt. Toch blijft dit als serieuze optie open.
   6. Ijsbaan op zand op het Sperwerveld. Gemeente wil dit niet toestaan vanwege belangrijke archeologische vondsten. Terrein is wel bestemd voor dagrecreatie. De heer Zeldernrijk heeft een plan op dit terrein ook al geprobeerd, 45 jaar geleden. Ook toen al niet goedgekeurd.

Idee van Casper Zeldenrijk: wit landbouw plastic baantje op het Sperwerveld is niet goedgekeurd door de gemeente. Joost de Haan vertelt dat de Dorpsraad ook al problemen had met de gemeente over het Sperwerveld.  De grond mag tot 45 cm beroerd worden. Wat voor schade zou er aangericht worden? 

   1. Jan Hos suggereert het terrein bij de familie Kolk te huren of evt. te kopen? Hij heeft geen vee meer. 
   2. In ieder geval een baan met een dun laagje water, zodat er al snel geschaatst kan worden. Het terrein achter de school, naast de voetbalvelden? De baan moet niet te klein zijn.
   3. Ijsbaan op het water/vijver bij het Plantagehuis. Was maar een klein baantje, werd te klein omdat de ijsclub teveel leden had. Te diep water voor snel ijs.
   4. Annabel Lengkeek noemt nog als locatie het landje tussen de BP en Soede.
   5. Meneer Lamme en meneer Zeldenrijk denken dat het niet verstandig is om met een particulier in zee te gaan. Beter is om bijv. met natuurmonumenten in zee te gaan. Is een stabielere factor.
   6. Meneer Lamme suggereert nog op de sportvelden (een ongebruikt voetbalveld die niet meer vlak is, tennis- gravelbaan) de Heul. In Loenen is ook geen ijsbaan. Ook de lichtpalen van de ijsbaan Vreeland kunnen we daar gebruiken.
   7. Het schaatsgewest Noord-Holland Utrecht van de KNSB kan adviseren en hebben expertise om mee te denken. Meneer Lamme en Zeldenrijk hebben daar een ingang.
  • De voorzitter bedankt de leden voor alle inbreng. Zij zullen alle opties en bovengenoemde dingen gaan onderzoeken. 

Algemene conclusie is wel dat iedereen wil dat er een ijsbaan is, in ieder geval groot genoeg voor de Vreelandse jeugd.

  • Joost de Haan wil het bestuur een hart onder de riem steken; als oudste dorpsbestuur moet de ijsclub blijven bestaan en ook de ijsbaan voor de kinderen. Driessen is een gepasseerd station en we moeten zelf zorgen voor een ijsbaan. Haal daarom ook de lichtpalen weghalen. 
 • Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR)Dit onderwerp is niet aan de orde geweest, gezien de huidige onzekerheid tav de toekomst.
 • Machines en materiaal (KZ) Niet besproken
 • Barcommissie (Vacant)
  • Koek en Zopie, Kerstmarkt, 

Nieuwjaarsduik: Jan Hos werd in het verleden georganiseerd door de Dorpsraad, die wil het niet meer doen. Daarom is de ijsclub gevraagd om dit op te pakken. Volgende week zaterdag is er een bijeenkomst van Knorr op de ijsbaan Utrecht met gratis schaatsen erna. Wie gaat er met Jan Hos mee?Vorig jaar ging het niet door omdat er geen duikers beschikbaar waren. Er zijn wel een paar mensen in het water gedoken op eigen initiatief.

 • Ledenadministratie (HB) Niet besproken
 • Toercommissie (JT) Niet besproken
 • Rondvraag

Casper Zeldenrijk noemt nog de 5 dorpen waar kinderen kunnen leren schaatsen. Daar is nu te weinig enthousiasme voor.

 • Sluiting
Posted in Algemeen | Leave a comment

Nieuwe bestuursleden gezocht……

Posted in Algemeen | Leave a comment

Mogelijke toekomstscenario’s voor onze IJsclub

Hoe onze toekomst eruit zal zien, bepaalt zowel de begroting voor volgend jaar als de vraag welke mensen we nodig zullen hebben om deze toekomst vorm te geven.  Als bestuur hebben we daar een aantal ideeën voor ontwikkeld, maar uiteindelijk is het aan onze leden om daarover te beslissen. Ook voor nieuwe ideeën staan we als bestuur zeker  open.

1. We houden alleen het toergedeelte aan.

 

2. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor een landijsbaan.

Er zijn in en om Vreeland vast locaties te vinden waar een nieuwe landijsbaan zou kunnen worden aangelegd. Maar dat kost een hele hoop geld, en de vraag is dan ook: moeten we dat willen? Een dorp als Vreeland met twee ijsbanen?

3. We zorgen voor een kinderijsbaan in perioden van lichte vorst 

Zo’n ijsbaantje is snel aan te leggen. Benodigdheden: een grote lap wit landbouwplastic. De rand van de ijsbaan wordt gevormd door balken. Een dun laagje water – centimeter of 3 – is voldoende. Onderhoud: elke avond een nieuwe centimeter water.

4. Een kunstijsbaan. 

Met een kunstijsbaan kunnen we ook schaatsen als het niet vriest. Kunststof (Glice) banen zijn in verschillende afmetingen en voor verschillende perioden te huur. Voor de kerstmarkt van dit jaar hebben we als proef zo’n baantje gehuurd. We zouden ook een eigen kunststof ijsbaan kunnen aanschaffen. Maar dan hebben we nog wel de inkomsten van een toertocht nodig.

5. We doeken de ijsclub op.

Jammer maar helaas, maar zonder toekomst heeft het geen zin de vereniging voort te zetten. Artikel 23 van de statuten schrijft voor wat er dan moet gebeuren.

Posted in Algemeen | Leave a comment

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda

 • Opening
 • Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017
 • Financien (AM)
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Décharge bestuur
  • Begroting (wordt toegelicht)
 • Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub
 • Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR)
 • Machines en materiaal (KZ)
 • Barcommissie (Vacant)
  • Koek en Zopie, Kerstmarkt, Nieuwjaarsduik.
 • Ledenadministratie (HB)
 • Toercommissie (JT)
 • Rondvraag
 • Sluiting
Posted in Algemeen | Leave a comment

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november

Heeft onze IJsclub nog toekomst?

Algemene Ledenvergadering IJsclub Voorwaarts Vreeland

Vorige maand hebben de gebroeders Driessen de samenwerking met de IJsclub Vreeland opgezegd.
Dat betekent dat de IJsclub geen gebruik meer kan maken van de ijsbaan aan de Bergseweg. Voor de club was dit een flinke streep door de rekening. Toch wil het bestuur de heren Driessen danken voor de vele jaren Vreelandse ijspret die dankzij hun gastvrijheid mogelijk was.
Betekent dit nu het einde van de IJsclub, de oudste vereniging van het dorp? Het bestuur hoopt vurig van niet. Op de Algemene ledenvergadering, donderdag 30 november 20.00 uur in het Dorpshuis, zal het bestuur een aantal ideeën aan de leden voorleggen en met hen in discussie gaan over de manier waarop de IJsclub zijn plaats in de Vreelandse gemeenschap ook in de toekomst vorm kan geven. Daarnaast zijn ook uw ideeën van harte welkom.
We rekenen erop dat veel leden met ons mee willen denken. Komt allen!

Posted in Algemeen | Leave a comment

Jeugdschaatsen bij ‘De 5 Dorpen’ via de Schaats- en Hardrijdersvereniging De Vijf Dorpen

Wie?

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Heb je het schaatsen al een beetje onder de knie of wil je het juist leren? Dan kun je lid worden.

Wanneer?

Op zaterdagmiddag van 16.55-17.55 uur.

Hoe?

Je krijgt dan elke week schaatsles van onze begeleiders op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Je doet oefeningen, spelletjes en schaatst rondjes op de grote baan. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de Elfstedentocht en aan het einde van het seizoen kun je een proef afleggen, waarna je een KNSB-schaatsvaardigheidsdiploma ontvangt.

Waar?

Op de Jaap Edenbaan, Radioweg 64, 1098 JE Amsterdam

Vervoer?

Ruim 110 jeugdleden uit de 5 dorpen rijden wekelijks naar de Jaap Edenbaan. Veel ouders regelen onderling het vervoer.

Aanmelden?

Dat kun je doen via de website:

www.de5dorpen.nl

 

Posted in Algemeen | Leave a comment

Notulen n.a.v. de ALV van Ijsclub Voorwaarts Vreeland gehouden op 14 februari bij Lokaal Zuid.

Aanwezig

Michiel van Dis     voorzitter

Albert Marseille    penningmeester

Bun Wesselink      secretaris

Hans Bots               ledenadministratie

Bas Lindenkamp    algemeen lid

Jorrit Timmer         toercommissie

Casper Zeldenrijk  machines en technische zaken

Afwezig met afmelding Renate Vermeijs (barcommissie) en Lodewijk van Monsjou (ijsmeester)

• Opening door de voorzitter om iets over achten. Hij heet alle aanwezigen welkom.

• De notulen van de laatste ALV die plaatsvond op 25 april 2016 werden goedgekeurd.

 

Gezien de slechte winters –voor een ijsclub tenminste- en het gegeven dat er een aantal jaren niet geschaatst kon worden, werd aan de leden de vraag voorgelegd of zij ermee willen instemmen de contributie over het afgelopen seizoen eenmalig over te slaan. Hier werd unaniem mee ingestemd. Ter verduidelijking wordt de contributie van het huidige seizoen zoals gebruikelijk (eerdaags) geïncasseerd dan wel gefactureerd.

• Financiën (AM)

o Verslag penningmeester

Zoals wij van de penningmeester gewend zijn presenteerde hij een gedetailleerd overzicht van de cijfers van de jaarstukken van het afgelopen boekjaar. Er werd melding gemaakt van een klein verlies dat deels wordt veroorzaakt door het uitblijven van toertocht en schaatsen op de landijsbaan. Wanneer de vaste kosten doorlopen en er niet geschaatst kan worden levert de contributie onvoldoende op. Bovendien valt de betalingsmoraal dan niet mee. Nogal wat leden betalen niet of zeggen op. Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Jaarstukken van de penningmeester voor de ALV

In de bijlagen de door de kascommissie goedgekeurde jaarrekening 2015-2016 en het concept budget 2016-2017.

Jaarrekening IJsclub Voorwaarts Vreeland 2015 tm 2016 Goedgekeurd kascommissie 12-2-2017

CONCEPT Budget IJsclub Voorwaarts Vreeland 2016 tm 2017 – Samenvatting

Posted in Documenten en Verslagen | Leave a comment

Agenda ALV 14 februari 2017

Agenda ALV 14 februari 2017

Posted in Algemeen, Documenten en Verslagen | Leave a comment

Vrijdag 27 januari

Vanmiddag en vanavond is de baan open zolang het kan (in verband met de temperatuur).

Posted in Algemeen, Landijsbaan | Leave a comment